24.07.2013
Warsztaty

II Warsztaty „Praktyczna kultura bezpieczeństwa”; Ciechocinek 25-27 września

Zapraszamy serdecznie do udziału w II warsztatach „Praktyczna kultura bezpieczeństwa” organizowanych przez portal Kultura Bezpieczeństwa (www.kulturabezpieczenstwa.pl) i firmę QES Consulting.
QES Consulting jest firmą konsultingową, współpracującą z największymi koncernami, mającą dzięki temu przegląd różnych funkcjonujących (lub nie) modeli kultury bezpieczeństwa, zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
BeHaPoż także będzie mieć możliwość poprowadzenia dwóch bloków tematycznych – przeprowadzenia pokazów i szkolenia dla uczestników warsztatów.

O warsztatach

Kultura bezpieczeństwa będąca częścią kultury organizacji odzwierciedla się w regułach, wartościach, postawach i zachowaniach pracowników. Jednak żadne teoretyczne modele nie zastąpią praktycznych działań, które w zależności od specyfiki firmy czy postaw pracowników muszą być indywidualnie dopasowane do jej potrzeb. I właśnie na tych praktycznych aspektach koncentrować się będą organizatorzy podczas warsztatów.

W czasie trzech dni warsztatów tematem przewodnim będzie m.in. to: jak zmieniać i udoskonalać modele bezpieczeństwa funkcjonujące w firmach; analizować przyczyny błędów i starać się znaleźć skuteczne rozwiązania. Pokazane zostaną także przykłady odniesionych sukcesów, gdzie często, dzięki bardzo prostym zabiegom, udało się w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.Niewątpliwą atrakcją warsztatów będą również debaty oxfordzkie, podczas których uczestnicy warsztatów będą próbowali znaleźć odpowiedź na niektóre dylematy, trapiące służby bhp.

Program warsztatów

Warsztaty zostały podzielone na kilka bloków tematycznych:
1. Techniki i inicjatywy wspomagające bezpieczeństwo, m.in.:
- Obserwacja zachowań pracowników podczas pracy – doświadczenia praktyczne; Program OMC wypadek; Analiza kosztów wypadków (DNV)
2. Przykłady skutecznych rozwiązań wdrożonych w organizacjach , w tym m.in.:
- Jak pozyskać pracowników i utrzymać ich po swojej stronie;
- 5 S – Metoda na brudasów czy element zarządzania BHP i jakością?;
- Wywieranie wpływu na kierownictwo i pracowników;
- Zasady przygotowywania planów awaryjnych
3. Bezpieczeństwo w różnych gałęziach przemysłu, w tym m.in.:
- Bezpieczne laboratorium;
- Analiza kosztów wypadków w górnictwie

Oprócz tego w programie warsztatów są przewidziane zawody "Ewakuacja i pierwsza pomoc" z użyciem profesjonalnego namiotu w którym można zasymulować warunki panujące podczas pożaru oraz sprzętu do udzielania pierwszej pomocy ( w tym fantoma i defibrylatora).
Lista tematów oraz prelegentów jest na bieżąco uzupełniana. Zmiany na bieżąco są dostępne na stronie warsztatów: Warsztaty.KulturaBezpieczenstwa.pl

Szczegóły na stronach organizatorów:
Kultura bezpieczeństwa
QES Consulting

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!


23.06.2013
K&P

„Kultura bezpieczeństwa w firmie – to zysk”

Kultura bezpieczeństwa jest częścią kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Podstawę kultury bezpieczeństwa w firmach stanowi organizacja bezpieczeństwa oraz dokumenty, poprzez które firma przekazuje, czego oczekuje od swoich pracowników. Jest to jednak również sposób myślenia o bezpieczeństwie w firmie, zachowanie wszystkich członków organizacji oraz ich podejście do zasad, zagrożeń i ryzyka. Wpływ na kulturę mają bowiem zarówno przekonania, jak i system wartości członków oraz ich stosunek do kwestii bezpieczeństwa, a także działania na rzecz poprawy w tym obszarze. Ważnym elementem kultury bezpieczeństwa jest odejście od praktyki przypisywania winy na rzecz umiejętności uczenia się ze zdarzeń i wypadków, szukania rozwiązań i wyciągania konstruktywnych wniosków z popełnianych błędów.

Rozwój kultury bezpieczeństwa jest długotrwałym i wymagającym konsekwentnego działania procesem.
W jaki sposób można scharakteryzować, ocenić istniejąca w firmie kulturę bezpieczeństwa? W jaki sposób , poprze jakie działania można trwale podnieść poziom kultury bezpieczeństwa? Jaki jest poziom kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach?

Na część tych pytań można znaleźć odpowiedź w artykule „Kultura bezpieczeństwa to zysk” autorstwa Guenthera Kirschteina i Justyny Kostki z firmy Kirschtein&Partner, jaki ukazał się w nr. 4/2013 ATESTu.
Poziom kultury można zmierzyć – np.: poprzez udział w konkursie Safety Culture Award 2013, o którym pisaliśmy niżej.

Formularze konkursowe są przyjmowane do końca czerwca 2013!

Więcej szczegółów na temat konkursu www.kirschstein.org


15.05.2013
ewakuacja (w ramach żartu autentyczna "wywieszka" na drzwiach obiektu)

Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji

Nowelizacja Kodeksu Pracy obowiązująca od 5 sierpnia 2009 roku (art. 209 §1) zobowiązuje pracodawców m. in. do wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W zależności od specyfiki podmiotu do obowiązków wyznaczonych pracowników w tym zakresie może należeć:

Do pełnienia tej funkcji powinno się wyznaczać osoby energiczne, zdecydowane, odpowiedzialne i budzące autorytet. Ważne może być także posiadanie odpowiedniej sprawności i kondycji fizycznej. Warunki fizyczne mogą być nie bez znaczenia w sytuacji, gdy trzeba będzie bezpośrednio pomóc osobie niepełnosprawnej lub niespodziewanie kontuzjowanej. Art. 209 § 3 KP wskazuje, że liczba pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów, ich szkolenie i wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Według zapisów KP do prowadzenia zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji może wystarczyć ogólna wiedza, uzyskana między innymi podczas szkoleń okresowych z dziedziny bhp. Niemniej rekomendowane jest przeprowadzenie dla takich osób szkolenia doskonalącego z zakresu powierzanych im obowiązków. Wyznaczone osoby powinny być dobrze znane pozostałym pracownikom – informacja o nich powinna być przekazana pracownikom firmy.
Ważne jest odpowiednie wyposażenie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru i prowadzenia ewakuacji m.in.:

Osoby wyznaczone przez pracodawców powinny na co dzień zwracać uwagę na przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad związanych z ochrona p-poż szczególnie związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji – w tym: drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych. Powinny także mieć możliwość egzekwowania od pracowników respektowania wymagań ochrony p-poż.
Polecamy w tym zakresie także artykuł autorstwa Pana Waldemara Kubika, który oryginalnie ukazał się w miesięczniku „Praca i Zdrowie” nr 01/2010 udostępniony na portalu www.kulturabezpieczenstwa.pl


11.04.2013
znaki

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin w pigułce

(ze stron OSHA - www.osha.europa.eu)

„Rozporządzenie CLP" (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) - Rozporządzenie (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. GHS został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki.

Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:

Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy stopniowo zastępują dobrze znane pomarańczowe symbole zagrożenia”.

Na stronie OSHA znajduje się wiele wartościowych, tematycznych materiałów: broszury, prezentacje, poradniki.

Polecamy także test znajomości znaczenia nowych piktogramów!


10.04.2013

"Jak wejść i wyjść z palącego się pomieszczenia”

Przypominamy ciekawy artykuł jaki ukazał się na łamach "Przyjaciela przy Pracy" w październiku 2012r. pt.: „Jak wejść i wyjść z palącego się pomieszczenia”. Tekst ten był kolejnym z cyklu „Ewakuacja obiektu” – we wcześniejszych numerach opisano m.in.: przygotowanie obiektu do ewakuacji, jej organizację, strategię ratowniczą, obowiązki personelu obiektu oraz ćwiczenia ratownicze.

Temat ten poruszamy na naszych szkoleniach a warunki jakie mogą panować w palących się pomieszczeniach symulujemy w naszym korytarzu ewakuacyjnym.

Zachęcamy do lektury!


26.03.2013
safetykonkurs

BeHaPoż został partnerem organizowanego przez Kirschtein & Partner konkursu „Safety Culture Award”!

Dołączyliśmy do grona organizatorów konkursu, ponieważ bliska nam jest idea promowana przez organizatorów. Nasza działalność doradcza i szkoleniowa ukierunkowana jest właśnie na budowę/ wzmacnianie elementów kultury bezpieczeństwa w organizacjach. Konkurs SCA (zmierz swoją kulturę bezpieczeństwa) promuje skuteczne wdrożenie elementów decydujących o sile kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Adresatami konkursu są firmy produkcyjne zatrudniające powyżej 100 pracowników.

Bieżąca edycja konkursu Safety Culture Award realizowana jest w ramach europejskiej kampanii „Partnerstwo dla prewencji” promującej poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez skuteczne przywództwo kadry zarządzającej i zaangażowanie pracowników. W konkursie możliwe jest zmierzenie kultury bezpieczeństwa firmy - jej elementów: organizacji; zaangażowania kierownictwa; poziomu świadomości; zarządzania ryzykiem itp. Każda firma biorąca udział w konkursie otrzyma informację zwrotną dotyczącą osiągniętego wyniku oraz porady i przykłady praktyk jak doskonalić swoją kulturę bezpieczeństwa.

Dla zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne, branżowe nagrody. Także od naszej firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z ULOTKĄ REKLAMOWĄ dotyczącą konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora - http://kirschstein.org/ i partnerów np.: www.kulturabezpieczenstwa.pl. Informacje o konkursie także na Facebooku.
Zachęcamy do zmierzenia swojej kultury bezpieczeństwa Waszych firm poprzez udział w konkursie! Będziemy promować konkurs wśród firm naszego województwa – na pewno w Lubuskim jest wiele firm, które mają się czym pochwalić.

Naszym zdaniem naprawdę warto!!! Już wcześniej o tym pisaliśmy TUTAJ.


25.03.2013
innowacje

Informacyjna kampania społeczna: "PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

„W marcu br. ruszyła informacyjna kampania społeczna pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy na działań innowacyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. Kampania jest organizowana w ramach II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do niedawna poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw znacząco odbiegał od poziomu w większości krajów UE. Jednak najnowszy ranking innowacyjności Agencji Bloomberg pokazuje, że pozycja Polski na tle innych krajów poprawiła się. Wymogiem współczesności jest nastawienie na ciągłą zmianę i poszukiwanie ulepszeń. Dobrze więc, że coraz więcej polskich firm rozumie, że innowacyjność to konieczność, a nie jedynie możliwość. Na tym tle konieczne jest więc podkreślanie związku innowacji z bezpieczeństwem pracy i życia człowieka. Jak bowiem wynika z danych GUS, w latach 2006-2009 tylko dla ok. 30% przedsiębiorstw celem działań innowacyjnych była właśnie poprawa bezpieczeństwa pracy.

Organizatorzy i partnerzy kampanii skupią się na upowszechnianiu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia oraz zachęcaniu przedstawicieli przedsiębiorstw do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Ważnymi elementami działań kampanii będzie upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy oraz „dobrych praktyk” z zakresu rozwijania innowacyjności pracowników. Działania kampanii będą dotyczyły również innowacji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole.

Koordynatorem kampanii jest Pani Agnieszka Szczygielska - e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Więcej informacji - www.ciop.pl

Informacja prasowa na temat kampanii – TUTAJ


12.03.2013
plakaty

Plakaty bhp – objaśnienie znaczenia znaków nakazu i zakazu…

Firma ODDK z Gdańska w swoim wiosennym katalogu KATALOG zaproponowała 14 nowych Plakatów bhp poświęconych bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w środowisku pracy.
Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych pracodawcom. Odpowiednio wykorzystane plakaty wspomagają działania na rzecz prewencji wypadkowej, przypominając o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, instruując, w jaki sposób można zagrożeń uniknąć, pokazując skutki nieprzestrzegania przepisów. Ciekawa grafika i chwytliwe hasła mogą przyciągnąć uwagę pracowników. Same plakaty mogą stanowić nie tylko element wizualizacji, ale obok innych technik takich jak filmy, programy komputerowe, czy gry bhp, mogą być skutecznym uatrakcyjnieniem szkoleń bhp.


12.03.2013
echa

REACH – Kluczowe informacje dla dalszych użytkowników! – ze stron ECHA

Użytkownicy substancji niebezpiecznych („dalsi użytkownicy”) zaczynają otrzymywać od swoich dostawców nowe, rozszerzone karty charakterystyki, zawierające scenariusze narażeń (których karty kiedyś nie zawierały). Dotyczy to substancji niebezpiecznych, zarejestrowanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy REACH. Przed terminem w 2010r. zostało zarejestrowanych ponad 3500 substancji, wiele z nich spełnia kryteria pozwalające na zaklasyfikowanie ich jako stwarzające zagrożenie.

Rozszerzona karta charakterystyki to bardzo ważne źródło informacji – jest zestawieniem informacji uzyskanych podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami REACH. Dołączone do niej scenariusze narażeń zawierają informacje na temat ujętych zastosowań. Po olbrzymiej pracy wykonanej przez producentów substancji chemicznych – czas teraz na „dalszego użytkownika” . Na nim także ciążą obowiązki. Nie wszyscy zdają sobie z nich jednak sprawę. Szczególnie z bardzo precyzyjnie określonych terminów na np.: powiadomienie ECHA o tym, że nie zostało uwzględnione zastosowanie dalszego użytkownika.

ECHA (European Chemicals Agency) ponownie służy pomocą. Na swojej stronie opublikowała kilka materiałów (Fact sheet) objaśniających krok po kroku na co użytkownik substancji niebezpiecznej powinien zwrócić uwagę po otrzymaniu rozszerzonej karty charakterystyki. Na końcu tego mini-poradnika są także wymienione obowiązki i terminy obowiązujące użytkownika, w przypadku, gdy jego zastosowanie nie zostało uwzględnione lub też jego warunki stosowania odbiegają od tych opisanych w scenariuszu narażenia. Są też informacje o tym gdzie można otrzymać pomoc.

Z uwagi na ważność zagadnienia – zachęcamy do lektury! Naprawdę warto dowiedzieć się wcześniej ….. niż za późno...

REACH - Fact sheet: Karty charakterystyki i scenariusze narażenia


03.03.2013
safety

Ruszyła kolejna edycja konkursu Safety Culture Award!

Organizatorem konkursu jest firma Kirschstein & Partner Polska. Konkurs promuje kulturę bezpieczeństwa i jej skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwach. Adresatami konkursu są firmy produkcyjne zatrudniające powyżej 100 pracowników.


Przedsiębiorstwa z wysoko rozwiniętą świadomością dotyczącą bezpieczeństwa charakteryzują się następującymi cechami:

Kultura bezpieczeństwa jest częścią kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W konkursie Safety Culture Award przewidziane jest zmierzenie kultury bezpieczeństwa i jej elementów przez organizatorów. Każda z firm, która weźmie udział w Konkursie otrzyma informację zwrotną dotyczącą osiągniętego wyniku oraz porady i przykłady dobrych praktyk, jak doskonalić swoją kulturę bezpieczeństwa. Organizatorzy i partnerzy konkursu przewidzieli wiele atrakcyjnych nagród.

Bieżąca edycja konkursu Safety Culture Award realizowana jest w ramach europejskiej kampanii „Partnerstwo dla prewencji” promującej poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez skuteczne przywództwo kadry zarządzającej i zaangażowanie pracowników.

Finał konkursu (29-30.10.2013 r.) będzie połączony z zakończeniem polskiej edycji kampanii. Na uroczystą galę zostaną zaproszeni finaliści konkursu, partnerzy i uczestnicy kampanii oraz członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Laureatem I miejsca w poprzedniej edycji konkursu (1 edycji) została pochodząca z Gorzowa Wlkp. firma Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat konkursu (harmonogram oraz szczegółowe informacje o zakresie) można znaleźć tutaj: LINK 1 oraz LINK 2


01.03.2013
pip

Działania prewencyjne – kampanie edukacyjne i informacyjne realizowane i/lub wspierane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Głównym celem działań prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy jest uzyskanie trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa w stosunkach pracy bez konieczności przeprowadzania kontroli i stosowania środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy. Działania te obejmują także prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych, programów prewencyjnych, szkoleń, konkursów, popularyzacji dobrych praktyk przy wykorzystaniu własnych wydawnictw oraz portalu internetowego. Pracodawcy biorący udział w programach prewencyjnych PIP, dzięki dostosowaniu swoich zakładów do wymagań prawa, stają się bardziej wiarygodni i bardziej konkurencyjni - co skutkuje mniejszą ilością kontroli PIP w takich przedsiębiorstwach.

Wśród realizowanych w roku 2013 programów prewencyjnych znajdują się m.in.:

PIP na swojej stronie i stronach poszczególnych kampanii i akcji udostępnia bezpłatnie wiele wartościowych materiałów edukacyjnych i informacyjnych (broszury, prezentacje, spoty reklamowe). Udostępnione publikacje i prezentacje szkoleniowe mogą być nieodpłatnie pobrane i wykorzystywane do celów własnych (poza zastosowaniem komercyjnym).

Zachęcamy do skorzystania z materiałów zamieszczonych na stronach i pogłębiania swojej wiedzy, ale także regularnych przeglądów warunków pracy, rzetelnej oceny ryzyka zawodowego i działalności edukacyjnej w przedsiębiorstwach – bo właśnie do takich celów materiały te zostały opracowane.

Broszury w formie papierowej są dostępne w siedzibach PIP oraz na większych imprezach branżowych na stoisku PIP (np.: najbliższe Targi BHP w marcu w Katowicach).
Zachęcamy do zapoznania się ze stronami kampanii i akcji informacyjnych oraz załączonymi materiałami. Naprawdę warto!


26.02.2013
expo

Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013; 12-14 marca; KATOWICE

W dniach 12-14 marca 2013 roku, odbędzie się XVI edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013.

Targi BHP 2013 to okazja do spotkań producentów, dystrybutorów, odbiorców i użytkowników branży bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż. nie tylko z południa Polski. Impreza jest popularna wśród wystawców z całej Polski. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć na stoiskach wystawców najnowsze technologie i rozwiązania, zarówno z zakresu środków ochrony indywidualnej jak i zbiorowej pracowników; sprzęt dla branży przemysłowej, do monitoringu środowiska pracy, aparaturę kontrolno-pomiarową, oznakowanie i instrukcje bhp i p-poż; sprzęt i urządzenia pożarnicze, zabezpieczenia przeciwpożarowe, systemy alarmowe; sprzęt i urządzenia ratownicze. Obecne będą organizacje branżowe, instytucje nadzoru nad warunkami pracy, a także wydawcy prasy branżowej i przedstawiciele ośrodków szkoleniowych. Oprócz oferty wystawców imprezie będą towarzyszyły konferencje i wykłady tematyczne.

Zakres tematyczny, program targów oraz lista wystawców i imprez towarzyszących targom na stronie: www.bhp.fairexpo.pl


21.02.2013

Standardy BHP w zakładach

Każda z firm inaczej podchodzi do opracowania swoich własnych „standardów bhp” – mogą to być Zarządzenia wewnętrzne, pisemne Procedury postępowania, rozbudowane Instrukcje bhp, specjalne broszurki dla różnych grup pracowników czy algorytmy postępowania. Ich opracowanie jest ważne, nie tylko z uwagi na wymagania prawne (jak w przypadku Instrukcji „stanowiskowych”) ponieważ opisują one pewien ustalony w firmie sposób postępowania – uwzględniając wymagania prawne ale i specyficzne dla firmy zasady postępowania. Stanowią doskonały materiał pomocniczy, który może być używany podczas szkoleń (np.: szkolenia stanowiskowego). Z takimi specyficznymi standardami bhp spotkaliśmy się ostatnio w firmie SKANSKA.

Czym są standardy BHP w firmie SKANSKA?

Wprowadzone w roku 2011 „Standardy BHP określają minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy określonych przepisami prawnymi w Polsce, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów robót. Standardy powstają także w oparciu o dobre praktyki, wypracowane przez naszą organizację przez ponad sto lat działalności i uznane przez nas za właściwe i skuteczne”.

Standardy bezpieczeństwa SKANSKA opracowuje i stosuje na dwóch poziomach – głównym i szczegółowym. Na bazie przepisów, norm i procedur wewnętrznych opracowano dotąd 21 standardów głównych – do których jako „rozszerzenie” opracowano 110 standardów szczegółowych stanowiących dużo szersze spojrzenie na wymagania i obowiązki z zakresu BHP.

W każdym z tych standardów znajdują się szkice i rysunki odnoszące się do ważniejszych zagrożeń związanych z konkretnym zakresem opisywanych prac lub pokazujące w czytelny sposób metody zabezpieczeń. Ciekawy jest też sposób identyfikacji i zróżnicowania kolorystycznego.

Cechy charakterystyczne:
- numeracja od 1 do 2 cyfr
- kolorystyka niebieska

Cechy charakterystyczne:
- numeracja od 2 do 4 cyfr z kropką dzielącą
- kolorystyka pomarańczowa

Firma SKANSKA udostępniła swoje STANDARDY na swojej stronie internetowej www.skanska.pl . Polecamy je jako „dobrą praktykę”; być może ich lektura zainspiruje Was do stworzenia lub poprawy Waszych dokumentów. Nas szczególnie zainteresował Standard Ogólny 21. Sytuacje awaryjne i niebezpieczne wraz ze Standardami szczegółowymi: 21.1; 21.2; 21.3; 21.4.


12.12.2012

NAPO i OSHA Europe

Zmieniły się oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin – piktogramy.

Rozporządzenie Unii Europejskiej z 2009 roku dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji chemicznych i ich mieszanin wprowadziło nowe piktogramy. Piktogramy w kształcie rombu wskazują na rodzaj zagrożenia związanego z zastosowaniem substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. Na etykietach piktogramom towarzyszą hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności, oraz informacje dotyczące produktu oraz dostawcy.

ULOTKA DO POBRANIA

Zapoznaj się z nowymi oznaczeniami, by zapobiec urazom i chorobom w miejscu pracy.

Obejrzyj film „Napo w… Uwaga: Substancje niebezpieczne!” na stronie internetowej www.napofilm.net


29.11.2012

Poznaj swoje prawa w pracy – ogólnopolska kampania Państwowej Inspekcji Pracy

W państwie prawa, prawo pracy musi być przestrzegane. Regulacje kodeksu pracy to podstawa dla zdrowej konkurencji – takie przesłanie niesie kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”, rozpoczęta w 2011 r. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Osiągaj sukces zgodnie z przepisami. Prawo pracy to STANDARD.

Kampania informacyjna jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców z małych i średnich firm. Jej cel to popularyzowanie postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy oraz zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy. Na stronie internetowej kampanii zamieszczone zostały bogate materiały w postaci broszur, plakatów, spotów audiowizualnych oraz plakatów (tutaj do pobrania).

Na stronie kampanii PIP zachęca także do wzięcia udziału w Programie Prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”.

Przykładowe WYDAWNICTWA


25.10.2012

Kolejna konferencja z cyklu „Wypadek to nie przypadek” – 23.11. w Poznaniu.

Każdego roku w wyniku wypadków przy pracy giną lub tracą zdrowie tysiące pracowników. Może on dotyczyć właściwie każdego, bez względu na branżę czy formę zatrudnienia. Wypadek przy pracy to zawsze dramat. Nie tylko dla poszkodowanego i jego rodziny, dramatyczne są jego konsekwencje, ale także dla pracodawców i firm (procesy, odszkodowania, utrata prestiżu, obniżone morale).
Przyczyny wypadków przy pracy nie zawsze są zależne od człowieka, jednak statystyki dowodzą, że w większości przypadków odpowiedzialni za ich powstanie są właśnie ludzie, tzw. „czynnik ludzki”.
23 listopada w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbędzie się konferencja „Wypadek to nie Przypadek. Bezpieczeństwo w logistyce”, która będzie już czwartą z kilkunastu planowanych na lata 2011-2013 konferencji z tego cyklu.

Organizatorzy chcą pokazać, że często wypadek to naprawdę nie przypadek. Konferencja ma na celu wskazanie najczęściej popełnianych błędów, jak również sposobów ich uniknięcia. Program konferencji został podzielony na trzy części, tj.:

Polecamy i zachęcamy do udziału.


11.10.2012

BeHaPoż w mediach

"Przyjaciel przy pracy" nr 10/2012 str. 30. Serdecznie dziękujemy!


29.09.2012

Październik obfituje w ciekawe wydarzenia w świecie bhp-owskim.

Na początek bardzo wartościowe warsztaty „Praktyczna Kultura Bezpieczeństwa” zorganizowane wspólnie przez portal internetowy www.kulturabezpieczenstwa.pl i firmę QES Consulting w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego. W programie Warsztatów wiele wartościowych bloków tematycznych związanych z kulturą bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Organizatorzy chcą koncentrować się na tym, jak zmieniać i udoskonalać modele bezpieczeństwa funkcjonujące w firmach, analizować przyczyny błędów i starać się znaleźć skuteczne rozwiązania. Pokażą również przykłady odniesionych sukcesów, gdzie niekiedy dzięki bardzo prostym zabiegom udało się w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa pracy. Niewątpliwą atrakcją warsztatów będą również debaty oxfordzkie, podczas których uczestnicy warsztatów będą próbowali znaleźć odpowiedź na niektóre z problemów trapiących służby bhp.

Od 4 do 5 października „Aktywne Dni BHP” w Warszawie. Ponownie bogaty program zarówno wykładowy, jak i warsztatowy.

5 października Konferencja „Wypadek to nie przypadek” w Łodzi.
Przyczyny wypadków przy pracy nie zawsze są zależne od człowieka, jednak statystyki dowodzą, że w większości przypadków odpowiedzialni za ich powstanie są właśnie ludzie; tzw. „czynnik ludzki”. Konferencja ma na celu wskazanie najczęściej popełnianych błędów, jak również sposobów ich uniknięcia. W programie Konferencji część wykładowa (m.in.: stres jako przyczyna wypadku przy pracy; analiza kultury bezpieczeństwa wybranych łódzkich przedsiębiorstw i roli tzw: „czynnika ludzkiego”); część warsztatowa i prezentacje branżowe.

W tym samym terminie – od 2 do 5 października odbywać się będą 10-te Warsztaty EVISA w Mikorzynie koło Konina.
To spotkanie ekspertów, specjalistów i osób interesujących się problematyką systemów zarządzania. Na spotkaniu możliwa jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie systemów zarządzania oraz spotkanie z ekspertami, specjalistami z wielu wiodących organizacji, którzy sami byli uczestnikami wcześniejszych edycji warsztatów. Nieodzownym elementem Warsztatów jest Rajd EVISA - atrakcyjne połączenie "rajdu" i współzawodnictwa w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych.

17-18 października w Warszawie Otwarte Warsztaty „Safety One Seminar” organizowane przez firmę Kirschtein & Partner.
Bardzo ciekawy program warsztatów: analizy wypadków, kultury bezpieczeństwa i czynników na nią wpływających; przywództwo i skuteczna komunikacja w firmie oraz innowacyjne, oryginalne i skuteczne metody prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, w tym gra terenowa.

Firma BeHaPoż będzie obecna na kilku z tych wydarzeń. Relacje z tego co nas zainteresowało i zainspirowało zamieszczać będziemy na naszej stronie.


13.09.2012

BeHaPoż na Pikniku Edukacyjnym w Olsztynie. "Prewencja wypadkowa - kultura bezpieczeństwa".

7 września 2012r. BeHaPoż wraz z partnerem – „Przyjacielem przy Pracy”, wziął udział w Pikniku Edukacyjnym „Prewencja wypadkowa – kultura bezpieczeństwa” w Olsztynie, zorganizowanym przez miejscowy oddział OSPSBHP wraz z CIOP-PIB i OIP. Piknik został zrealizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii Prewencja Wypadkowa pod patronatem CIOP.
Więcej informacji o pikniku można przeczytać TUTAJ


03.07.2012

NIE JEDŹ NA KACU!!!

Co roku w Polsce ma miejsce ponad 40 000 wypadków drogowych. Wiele z tych wypadków powodują nietrzeźwi kierowcy. Każdego roku policja zatrzymuje ponad 150 tys. kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę na tzw. podwójnym gazie. Wśród nich ogromny odsetek stanowią ci, którzy nie mają świadomości, że znajdują się pod wpływem alkoholu. Polecamy www.niejedznakacu.pl

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym zwracamy również uwagę na najczęstrzą przyczynę wypadków - prędkość.

Przypominamy o akcji z 2010 roku - "Nie testuj prędkości na rodzinie". Pamiętajmy i o tym!!! www.predkosczabija.pl


07.06.2012

Jesteśmy partnerem kampanii EU-OSHA "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Partnerstwo dla prewencji" na lata 2012 - 2013

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–13. Partnerstwo dla prewencji” zachęca pracowników; kadrę kierowniczą podmiotów gospodarczych i inne zainteresowane bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy strony do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013” jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Kampania koncentruje się na:

Centralne znaczenie mają w kampanii materiały, które pozwolą osiągnąć te cele. Są to sprawozdania, praktyczne przewodniki, ulotki, plakaty i płyty DVD. Dodatkowo, we współpracy z partnerami i krajowymi punktami centralnymi, promowany będzie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a także organizowane będą sesje szkoleniowe, konferencje i wystawy.

Będziemy korzystac z materiałów kampanii podczas prowadzonych przez nas szkoleń, a także aktywnie wspierać inicjatywy realizowane w ramach kampanii przez naszych partnerów.

Materiały można znaleźć na oficjalnej stronie kampanii: http://www.healthy-workplaces.eu


09.03.2012

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW

Miło nam ogłosić, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą SafetyCreator z Warszawy.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu nowe szkolenia z bezpieczeństwa dla m.in: osób zarządzających w zakładach samochodami służbowymi oraz dla użytkowników tych samochodów.

Jak poprawić bezpieczeństwo użytkowników samochodów służbowych?

Kilka faktów:

Jak ważne są: świadomość zagrożeń, umiejętność właściwego reagowania w przypadku zaistnienia kolizji, ale także właściwe planowanie podróży; zarządzanie czasem pracy za kierownicą - możecie się Państwo dowiedzieć na proponowanych przez nas szkoleniach: FSM- Fleet Safety Management - Program Bezpieczeństwa Użytkowników Samochodów Służbowych.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze informacyjnej.


09.03.2012

Najważniejsza impreza branżowa dla osób zajmujących się i sympatyzujących z bezpieczeństwem już za miesiąc!

Dostępne są już na stronie http://sawo.mtp.pl/pl/ szczegółowe informacje na temat planowanych wydarzeń: konferencji, warsztatów, pokazów.

Targi SAWO to także targi pożarnictwa i ratownictwa. Na liście wystawców jest już ponad 180 podmiotów.


27.02.2012
gra

POLECAMY grę edukacyją ze strony www.bhp-szkolenia24.pl

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Ta liczba mogłaby być wielokrotnie niższa, gdyby wiedza na temat ratowania życia była bardziej powszechna. Propagujmy więc prawidłowe zachowania. Tak niewiele może pomóc w tak ważnej spawie! Gra dostępna jest również i u nas na stronie.


15.02.2012

Z początkiem lutego br. ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania społeczna pn. „Prewencja wypadkowa” została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kampanii jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy.

Skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników. Jednym z najbardziej istotnych jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z definicją, kultura bezpieczeństwa pracy jest związana z wartościami, postawami i normami zachowań w zakresie bezpieczeństwa pracy, wspólnymi dla wszystkich pracowników. Nawet jeżeli w zakładzie pracy są wprowadzane różne rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizowanie wpływu potencjalnych zagrożeń i zwiększanie komfortu pracy, to i tak od kultury bezpieczeństwa pracownika zależy, czy będzie on wykonywał swoje czynności zawodowe w sposób bezpieczny, korzystając z dostarczanych przez pracodawcę środków technicznych i organizacyjnych.

Istotny wpływ na określone zachowania zarówno pracowników, jak i przedstawicieli kierownictwa, ma ich postawa wobec bezpieczeństwa pracy. Jej wyznacznikiem jest m.in. skuteczność i atrakcyjność działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, prowadzonych w przedsiębiorstwach. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają, poprzez prowadzone działania, oddziaływać na postawy względem pracy, budować je lub zmieniać, a poprzez to podnosić bezpieczeństwo i jakość pracy.

Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

źródło: http://www.ciop.pl
CZYTAJ WIĘCEJ
Informacja prasowa nr 1
Informacja prasowa nr 2

Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie”


08.01.2012

Polecamy: www.aed.info.pl

Koniec roku to czas podsumowań. Początek Nowego Roku – to z kolei moment na tworzenie planów działań w kolejnym roku, podejmowania nowych decyzji, dotyczących rozwoju. Nie inaczej jest w naszej firmie!

W 2011 roku z naszych usług skorzystało około 1000 osób. Zaufały nam dotąd takie firmy jak: SE Bordnetze; OLSA Poland; Decora; Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.; MK Żary; CEA w Gorzowie, TJR Eurocentrum Szkoleń i Badań; ROMA; iNCO oraz szkoły na terenie województwa Lubuskiego (szkolenia związane z ewakuacją i ćwiczenia w korytarzu ewakuacyjnym).

Ważnym etapem w każdym szkoleniu jest poznanie opinii uczestników. Dzięki temu wiemy, jakie tematy są najtrudniejsze do zrozumienia i sprawiają największe problemy; wiemy też, jakie metody nauczania są przez naszych klientów odbierane, jako najbardziej skuteczne.
Wszystkie te opinie analizujemy i wyciągamy wnioski.

Doskonalimy się także poprzez inwestowanie w wyposażenie, jakim dysponujemy. Wzbogaciliśmy się właśnie o kolejnego fantoma - AED Little Anne, który poza treningiem w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej da uczestnikom szkolenia możliwość nauki defibrylacji półautomatycznej, (AED).  Fantom ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o współpracy z defibrylatorem treningowym AED.

Prawdopodobieństwo przeżycia w przypadku wystąpienia tachykardii komorowej bez wyczuwalnego pulsu lub migotania komór (VF) jest odwrotnością czasu między jego wystąpieniem i zakończeniem. Oznacza to, iż im dłużej występuje u chorego tachykardia lub migotanie komór, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przeżycia. Każda minuta tego stanu zmniejsza szanse przeżycia o 7 do 10%. Optymalnym rozwiązaniem jest, więc szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i następnych czynności włącznie z defibrylacją.

Więcej na temat łańcucha przeżycia i AED na stronie www.aed.info.pl oraz na naszych szkoleniach.


14.12.2011

NAPISALI O NAS...

W najnowszym numerze "Przyjaciela przy pracy" można przeczytać m.in. o naszym pokazie tunelu ewakuacyjnego na II Warsztatach Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyły się w dniach 17-18 listopada w Łagowie. Zapraszamy do lektury i wizyty na stronie "Przyjaciela...".


20.09.2011

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16 – 22 września 2011

Samochód stał się codziennym środkiem transportu, którego używamy często do pokonania niewielkich odległości. Na krótkich dystansach zamiast samochodem możemy jechać rowerem, autobusem lub iść piechotą. Decydując się na pozostawienie samochodu w garażu albo na parkingu i spacer do pobliskiego sklepu lub przejażdżkę rowerem do pracy sprawiamy, że zyskujemy na tym zarówno my, jak i środowisko.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień Bez Samochodu mają na celu pokazać, że samochód nie zawsze jest najlepszą opcją, a na pewno nie jedyną.

Polecamy linki o akcji:

Prezentacja ŚWIADOMOŚĆ KIEROWCÓW

Linki warte odwiedzenia: Zrównoważony transport
Ulotka: Zajdz dalej


02.09.2011

Szkolenie w firmie SE Bordnetze w Gorzowie Wlkp.

Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy szkolenie 160 osób wyznaczonych do zwalczania pożarów, prowadzenia ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy w firmie SE Bordnetze w Gorzowie. Szkolenie miało na celu przygotowanie wytypowanych do pełnienia tej funkcji pracowników; przybliżenie im ich przyszłych zadań i obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji.

Poświęciliśmy wiele czasu na omówienie zarówno podstawowych wymagań związanych z technicznym, przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych; wymagań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, jak i znajomości lokalizacji punktów przeciwpożarowych; wyjść ewakuacyjnych, miejsc zbiórki. Był też czas na powrót do podstawowych informacji takich jak: zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy; grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania; stałe instalacje gaśnicze zainstalowane w SE Bordnetze z naciskiem na umiejętność ich użycia w sytuacji zagrożenia i przede wszystkim obowiązki pracowników (i osób wyznaczonych) w prowadzeniu czynności prewencyjnych, jak również w przypadku konieczności podjęcia konkretnych działań (wystąpienie zagrożenia pożarowego, czy innego miejscowego zagrożenia). WIĘCEJ...


11.08.2011

Ponad miesiąc bez żadnego news`a!!! To efekt okresu wakacyjno - urlopowego. Najwyższy czas się poprawić i przerwać ten "marazm"!!!

Na początek mała reklama tego czym się zajmujemy "zawodowo"!

Specjalista ds. bhp – zawód z perspektywami - W ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowanie zwiększył się popyt na wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów ds. bhp, wynika z obserwacji firmy rekrutacyjnej HAYS Poland. To skutek zarówno zmian legislacyjnych, jak i zwiększonej świadomości przedsiębiorców dotyczących oszczędności, jakie może przynieść do firmy doświadczony fachowiec ds. bhp.


05.07.2011

NIE JEDŹ NA KACU!!!

Co roku w Polsce ma miejsce ponad 40 000 wypadków drogowych. Wiele z tych wypadków powodują nietrzeźwi kierowcy. Każdego roku policja zatrzymuje ponad 150 tys. kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę na tzw. podwójnym gazie. Wśród nich ogromny odsetek stanowią ci, którzy nie mają świadomości, że znajdują się pod wpływem alkoholu.

Warto wiedzieć:

KOLEJNA AKCJA, KTÓRĄ POPIERAMY! Więcej na stronie www.niejedznakacu.pl


29.06.2011

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje kampanię społeczną „Zapnij pasy. Włącz myślenie”, ostrzegającą przed skutkami niezapinania pasów bezpieczeństwa www.bezpieczniwpasach.pl.

Rozpoczęły się wzmożone działania towarzyszące kampanii „Zapnij pasy”, realizowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach flagowej platformy komunikacyjnej „Włącz myślenie”. LINK KRBRD


28.06.2011

POLECAMY "lekturę"... www.bezupadku.pl

Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają trzecią edycję kampanii pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE – UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA” realizowaną pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. W 2011 roku działania polegają na... LINK


14.06.2011

60 tys. osób przyłaczyło się i poparło w 2010 r. ideę bezpiecznych zachowań na polskich drogach. W tym roku ponownie już od 30 maja br. na stronie www.weekendbezofiar.pl można zadeklarować bezpieczną jazdę i włączyć się w ten sposób w Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa. Najważniejszym elementem akcji, a także gwarancją jej sukcesu, jest przyłączenie się jak największej liczby osób, które stosować będą zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Jedynie zmiana zachowań użytkowników dróg może przynieść poprawę przerażających statystyk. I tylko dzięlki takim zmianom zachowań będzie można przekonać się czy Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa ma wpływ na zmniejszenie liczby ofiar wypadków.
Wielki finał akcjito „Weekend bez Ofiar”, który zaplanowano na 24-26 czerwca br., a więc w pierwszy weekend wakacji, gdy na polskie drogi wyjadą tysiące Polaków...


11.06.2011

Festyn Rodzinny organizowany przez Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 10 czerwca 2011r wzięliśmy udział w Festynie Rodzinnym organizowanym przez Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie („mała 13”). Zorganizowaliśmy „małe inicjatywy edukacyjne” w formie krzyżówek, rebusów i wykreślanek słownych (część z nich zamieszczona jest w CIEKAWOSTKACH). Wszystkie te łamigłówki miały związek z ochroną przeciwpożarową. Promowaliśmy właściwe zachowania podczas zdarzeń i sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu. Pokazywaliśmy i objaśnialiśmy... WIĘCEJ informacji i GALERIA


14.06.2011

Ruszyła kampania ”Prędkość zabija. Włącz myślenie"

Ruszyła kolejna edycja kampanii "Prędkość zabija. Włącz myślenie" realizowana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kreację nowych spotów oraz szczegóły kampanii przedstawiono 3 czerwca br. na konferencji prasowej z udziałem Radosława Stępnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Celem kampanii jest... więcej

PONADTO polecamy artykuły:
13.06.2011

behapoz.pl popiera "Bezpieczne wakacje"


10.06.2011

SERDECZNIE zapraszamy do rozwijającego się działu CIEKAWOSTKI!!!


10.06.2011

Menedżerom odpowiadającym za bezpieczeństwo pracy , pracownikom służby bhp, zawodowym i społecznym inspektorów pracy oraz wszystkim zainteresowanym tą tematyką POLECAMY do odwiedzenia w dniach 14 - 17 czerwca 2011 r. Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na targach ITM Polska 2011.

W targach ITM Polska 2011  udział weźmie ponad 900 wystawców i firm reprezentowanych z całego świata, którzy przedstawią ofertę z zakresu obróbki metali, spawalnictwa, metalurgii, hutnictwa, lakiernictwa, hydrauliki i pneumatyki , a także ochrony pracy i szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.

ITM Polska 2011 składa się z ośmiu salonów branżowych, Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle jest   jednym z nich.


10.06.2011

POZNAŃ - 14, 15 czerwca 2011r. - Targi "BHP w przemyśle"

Serdecznie zapraszamy na KONFERENCJĘ o znaczeniu kultury bezpieczeństwa w kształtowaniu wizerunku firmy (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji), oraz o działaniach niezbędnych do podjęcia podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych (lub na etapie przygotowania sie do nich). Konferencja jest adresowana zarówno do osób odpowiedzialnych w swoich organizacjach za zarządzanie działaniami podczas występujących sytuacji kryzysowych i procedury awaryjne, jak i do tych, które odpowiadają za zachowanie ciągłości biznesu.


10.06.2011

EDURA - RATOWNICTWO i TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA

EDURA to specjalistyczna wystawa podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów.
Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z inicjatywy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa. Od roku 2008 Wystawa jest organizowana w Kielcach na terenach wystawowych firmy Targi Kielce.

VIII edycja międzynarodowej Wystawy EDURA-2011
odbędzie się w dniach 9 - 11 czerwca 2011r.
Miejscem Wystawy będą tereny wystawowe firmy Targi Kielce.

Celem wystaw EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

PROGRAM TEGOROCZNEJ EDYCJI WYSTAWY


08.06.2011

W dziale CIEKAWOSTKI troszkę rozrywki dla naszych pociech... Rebusy, krzyżówki...


06.06.2011

Kampania "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków"

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to ogólnoeuropejska kampania, której celem - przez następne dwa lata - będzie promowanie zintegrowanego i w odpowiedni sposób zorganizowanego podejścia do technicznego utrzymywania stanowisk pracy. Jest ono ważnym elementem w tworzeniu warunków pracy sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

Obsługa techniczna i naprawy to prace wykonywane w trakcie eksploatacji stanowisk pracy. Wpływają one na cały obszar bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Niskie standardy i zaniechania w tej kwestii są przyczynami chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Proces obsługi technicznej powinien rozpocząć się... LINK

ULOTKA KAMPANII "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków"

Jesteśmy partnerem tej kampanii i już wcześniej "promowaliśmy" ją na naszej stronie... LINK


28.05.2011

Nowe wytyczne resuscytacji 2010

Po siedmiomiesięcznej pracy nad tłumaczeniem, Polska Rada Resuscytacji wreszcie udostępniła na stronie WWW pełną elektroniczną wersję "Wytycznych Resuscytacji 2010" Europejskiej Rady Resuscytacji. Warto choć zajrzeć...

Jak powiedział pewien pan prokurator: "Można Wytycznych niekiedy nie stosować czy nie zgadzać się z nimi, ale nie można ich nie znać". Z tego też powodu opis najnowszych wytycznych (2010), trzeba lub co najmniej warto przeczytać.

POLECAMY stronę www.znamibezpiecznie.pl

Poniżej przedstawiamy "do wglądu" tablice (pobrane z ww. strony):


26.05.2011

KONKURS "SAFETY CULTURE AWARD 2011"

Liczby wypadków są ważnym wskaźnikiem dla bezpieczeństwa pracy, nie zawsze odzwierciedlają jednak rzeczywisty stan pracy nad bezpieczeństwem.
Kultura bezpieczeństwa jest mierzalna i porównywalna dzięki Safety Culture Award.
Konkurs Safety Culture Award może pokazać słabe i mocne strony pracy nad bezpieczeństwem i określi pozycję firmy.

W konkursie wyróżnione zostaną przedsiębiorstwa, które nie tylko posiadają dobrą organizację bezpieczeństwa pracy, lecz również trwale zintegrowały bezpieczeństwo z firmą.

Szczegóły... TUTAJ.


10.05.2011

Szkolenie członków „pogotowia przeciwpożarowego” w firmie ENKA w Gorzowie Wlkp.

Szkolenie miało na celu zapoznanie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru oraz przeprowadzania ewakuacji... Więcej...


04.05.2011

florian

Z okazji Dnia Strażaka, firma BeHaPoż składa NAJSERDECZNIEJSZE życzenia wszystkich ogniowcom, bezpiecznych powrotów z akcji i zadowolenia z tej jakże niebezpiecznej pracy! Pozdrawiamy ze strażackim: "Nigdy nie! ZAGAŚNIE!"


29.04.2011

Jesteśmy partnerami i wspieramy kampanie społeczne, których organizatorami są OSHA i CIOP pod nazwami: "Bezpieczne miejsce pracy" i "Zdrowe miejsce pracy".

Bliskie są nam idee obu kampanii, a dzięki partnerstwu możemy w swojej działalności szkoleniowo - doradczej wykorzystać aktualne dane, przykłady źródłowe organizatorów kampanii oraz prezentowac Państwu najlepsze praktyki w przemyśle.

Zapraszamy do zapoznania się z ULOTKĄ.


27.04.11

W dziale LINKI dodaliśmy niezwykle przydatny adres do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP). Choć zgodnie z obowiązującym prawem ISAP nie może stanowić źródła prawa, nie mniej jednak korzystanie z niego bardzo ułatwia pracę. POLECAMY!


26.04.2011

Święta, święta... i po świętach! Koniec "świętowania" i czas do pracy...

Na początek garść "nowości" prawnych:


21.04.2011
sulecin

Dni otwarte w ZSLiZ w Sulęcinie

W dniu 20.04.2011 uczestniczyliśmy w Dniu Otwartym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Więcej...


18.04.2011 23:00

Oficjalnie o 23:00 firma BeHaPoż zaistniała w sieci i rozpoczęła swoją e-działalność!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroko zakrojoną ofertą. Liczymy, że nasza strona zainteresuje wszystkich komu sprawy BHP i p-poż nie są obce. Postaramy się, aby strona żyła i była nie tylko ofertą marketingową ale i źródłem fachowej wiedzy.